DYSLEXIE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat is dyslexie - Leesonderwijs en verwijzing - Hoe werken wij - Verloop onderzoeks- en behandeltraject - Ervaringen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij leven in een wereld die bestaat uit letters en woorden. Om informatie te vergaren, een handleiding te bestuderen of plaatsnaamborden te herkennen, moet je kunnen lezen. Kun je niet lezen, dan mis je belangrijke informatie en is er sprake van dyslexie (niet goed=dys, lezen=lexie).

 

Bij dyslexie lukt het niet om letters aan klanken of klanken aan letters te koppelen. Hierdoor kan geschreven taal niet omgezet worden in spreektaal en worden gesproken woorden niet goed geschreven. Een minder ontwikkeld hersendeel is hiervan de oorzaak en maakt dat het opvallend meer moeite kost om lezen en schrijven te automatiseren. Dyslexie kan erfelijk zijn. Soms valt dyslexie pas later op, omdat kinderen behendig kunnen zijn in het verbergen van het lees- en/of spellingsprobleem door veel woorden uit het hoofd te leren. Er ontstaan dan pas problemen wanneer het woordniveau moeilijker wordt.

 

Bij Krebbers Logopedie-Dyslexie werken we met de wetenschappelijk effectief bewezen Fonologische & Leerpsychologische methode; de F&L-methode. Deze behandelmethode werkt met een kleurensysteem, waardoor meer inzicht ontstaat in de Nederlandse taal. Dit inzicht gebruik je vervolgens bij alle schoolvakken waarbij lees- en schrijfwerk aan de orde komt. Wanneer iemand teveel hinder blijft ondervinden van dyslexie zet men in het onderwijs volgens het dyslexieprotocol, daarnaast ook andere hulpmiddelen in zoals bijvoorbeeld meer tijd, voorleeshulp, aangepaste tekstweergave en spellingscontrole.

 

Hieronder vindt u de invulformulieren die nodig zijn voor het kunnen beoordelen van de aanvraag. Het verzoek is om dit formulier te openen, in te vullen en via het mailadres info@logopediekrebbers.nl naar ons terug te sturen.

* door ouders in te vullen: Oudervragenlijst  

* door school in te vullen: Schoolvragenlijst  

 

Aanmelding voor onderzoek

De school heeft een belangrijke taak in het traject voordat kinderen doorgestuurd kunnen worden voor een dyslexieonderzoek. Wanneer er sprake is van lage scores voor lezen en spellen, wordt op school extra begeleiding volgens niveau 2 - het intensief arrangement en niveau 3 - het zeer intensief arrangement van het dyslexieprotocol aangeboden.  Deze begeleiding vindt plaats gedurende 2 interventieperiodes van minimaal 3 en maximaal 6 maanden. Na iedere interventieperiode vindt een toetsmoment plaats. Blijven er bij de genormeerde CITO-toetsen op het gebied van lezen en/of spellen sprake van scores overeenkomstig onderstaande tabel dan kan school samen met de ouders een dyslexieonderzoek aanvragen, door middel van het invullen van een oudervragenlijst en schoolvragenlijst, met bijbehorende handelingsplannen, scoreoverzichten van het leerling-cito-volgsysteem en eventuele aanvullende andere onderzoeksgegevens.

 

1.

DMT 1,2,3: score V- / V- / V-

 

2.

DMT 1,2,3: score mogelijkheid V

Spelling SVS: V- of PI: E