DYSLEXIE - VERLOOP ONDERZOEKS- EN BEHANDELTRAJECT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderzoek - Behandeling - Dyslexieverklaring - Andere talen - Onderhoud van vaardigheden - Aandachtspunten
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wanneer bekend is dat uw zoon/dochter in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek moet u rekening houden met het volgende:

1. Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de onderzoeker met u de aangeleverde oudervragenlijst en de gestelde voorwaarden vanuit het dyslexieprotocol, waarbij eventueel algemene vragen aan bod komen ten aanzien van het dyslexieonderzoek en eventuele behandeling.

2. Een dyslexieonderzoek neemt over het algemeen 2 dagdelen in beslag. De onderzoeker zal nauwgezet rekening houden met de werkbelasting van uw zoon/dochter en de taken daarop afstemmen. Een enkele keer is om die reden een extra onderzoeksmoment noodzakelijk.

3. Het dyslexieonderzoek bestaat uit: een intelligentieonderzoek, enkele talige onderzoeken, een onderzoek naar dyslexie typerende taken en diverse lees- en schrijftesten.

4.  Na afloop van de onderzoeksdagdelen werkt de onderzoeker de bevindingen en ruwe onderzoeksgegevens uit en stuurt deze ter beoordeling naar de GZ-psycholoog. Hieruit wordt de uiteindelijke diagnose vastgesteld. Alle dyslectische kinderen krijgen een dyslexieverklaring. Wanneer er sprake is van ED (Ernstige Dyslexie) komt uw zoon/dochter in aanmerking voor mogelijkheden van vergoede behandeling welke net zoals het onderzoek vergoed worden door de gemeente.  Zou er geen sprake zijn van ED (Ernstige Dyslexie) dan is behandeling op eigen kosten uiteraard bespreekbaar.

5. Na vaststelling van de diagnose krijgt de onderzoeker de tijd voor het schrijven van het concept diagnostiekverslag. Dit verslag wordt wederom ter goedkeuring aan de GZ-psycholoog voorgelegd. Wanneer het concept diagnostiekverslag beschikbaar is, kan er in principe gestart worden met de voor uw zoon/dochter passende behandeling en zal daarvoor een afspraak met u gemaakt worden.

6.  De onderzoeker verwerkt de feedback van de GZ-psycholoog in de definitieve versie van het diagnostiekverslag en de dyslexieverklaring. Wanneer deze gereed zijn, ontvangt u deze samen met informatieve documenten over dyslexie. Wanneer toelichting op het verslag zinvol is, wordt een oudergesprek met de onderzoeker ingepland.

7. Bij de 1e behandeling ontvang u een behandelovereenkomst en een factuur voor te gebruiken behandelmaterialen en software.

8. Uw zoon/dochter heeft bij voldoende voortgang en motivatie recht op 2 vergoede behandeljaren. Gedurende een behandeljaar vindt er na 15 tot 20 behandelingen een hertest plaats om de voortgang op het gebied van lezen en spellen te bepalen. De behandelaar schrijft naar aanleiding van de testresultaten een voortgangsverslag, wat weer wordt beoordeeld en van feedback  voorzien door de GZ-psycholoog. In overleg met de GZ-psycholoog wordt een zorgtraject voortgezet of afgesloten.